Stadsrekening 2015
PCPortal

Lokale heffingen

Toelichting per belastingsoort

Onroerende zaakbelasting

De OZB wordt conform wetgeving opgelegd naar een percentage van de WOZ waarde. Voor de WOZ waarde wordt de waardepeildatum van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar gehanteerd. Voor belastingjaar 2015 is deze peildatum dus 1 januari 2014. Voor de op te leggen aanslag OZB is de situatie op 1 januari van het betreffende belastingjaar bepalend. In het kader van de herwaardering WOZ 2015 zijn er 90.343 WOZ-beschikkingen afgegeven. Naar aanleiding van deze beschikkingen is er tegen 1.827 objecten waarvoor een WOZ beschikking is afgegeven een bezwaarschrift ingediend. Procentueel uitgedrukt is er tegen 2,02% van de opgelegde beschikkingen bezwaar ingediend. Van deze bezwaren is 29% geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Wij zijn in staat geweest om 97% van de WOZ bezwaren in 2015 af te handelen. Van de nog niet afgedane bezwaren was de wettelijke termijn op 31 december 2015 nog niet verlopen, loopt er nog een beroepsprocedure of is in overleg met de belanghebbende besloten het bezwaar aan te houden. De Waarderingskamer heeft aan ons op 25 januari 2016 (mondeling) een goedkeurende verklaring afgegeven, zodat de waardebeschikkingen over het belastingjaar 2015 afgegeven konden worden.

Opbrengst OZB (belastingjaar 2015)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2015-2018

68.496

Begrotingsbehandeling

     -168

Primitieve begroting 2015

68.328

Zomernota 2015

        0  

Nota slotwijziging 2015

        0

Overige aanpassingen 2015

88

Dynamische begroting 2015

68.416

Minderopbrengst in Stadsrekening 2015 (belastingjaar 2015)

    -1.444

Opbrengst OZB in stadsrekening 2015 (belastingjaar 2015)

66.972

Rioolheffing

Binnen onze gemeente is de rioolheffing voor woningen en niet-woningen een eigenaarsheffing. Rioolheffing wordt opgelegd als percentage van de WOZ waarde (tarief 2015 0,0802%). Daarnaast hanteren we een aftoppingsgrens van €4 miljoen. Dit betekent dat aan rioolheffing per object maximaal € 3.208 is opgelegd. Het aantal objecten in 2015 boven de aftoppingsgrens bedroeg 126. Rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. Voor 2015 is het tarief rioolheffing gestegen en is tot stand gekomen door een combinatie van factoren. Te weten de implementatie van de uitgangspunten van het coalitieakkoord 2014-2018, met de Perspectiefnota 2014 (straatvegen, kapitaalslasten Waalsprong, verlaging rente-%) en een herberekening van het GRP, veranderende WOZ-waarden en verwerking van de indexatie 2015. Op 14 oktober 2009 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2010-2016 vastgesteld. Dit plan geeft invulling aan de wettelijke gemeentelijk zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater(overlast). Het GRP beschrijft welke activiteiten en hoeveel geld en personeel nodig zijn om deze zorgplichten uit te voeren. Momenteel zijn we bezig om het GRP te updaten (GRP 2017-2023).

Opbrengst Rioolheffing (belastingjaar 2015)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2015-2018

13.568

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2015

13.568

Zomernota 2015

0

Nota slotwijziging 2015

0

Overige aanpassingen 2015

0

Dynamische begroting 2015

13.568

Minderopbrengst in Stadsrekening 2015

-325

Opbrengst Rioolheffing in stadsrekening 2015 (belastingjaar 2015)

13.243

Afvalstoffenheffing

Voor afvalstoffenheffing hanteren wij een gedifferentieerd tarief voor één- en meerpersoonshuishoudens. Naast de afvalstoffenheffing kennen wij een tarief voor de groene (grote) en een rode (kleine) vuilniszak. Dat tarief was in 2015 respectievelijk € 0,93 en € 0,62 per stuk. Sinds 2010 wordt plastic afval apart ingezameld. Dit in het kader van hergebruik van plastic verpakkingsmateriaal. De verstrekking van de zakken voor inzameling van plastic afval is gratis.
Voor 2014 is het tarief voor de gebruiker van een pand met de inflatiecorrectie van 1,42% verhoogd. Dit volgens de uitgangspunten zoals in het coalitieakkoord en de Perspectiefbrief 2015 verwoord. De Afvalstoffenheffing inclusief de groene zak 2015 heeft hierdoor een kostendekkendheid van 50% bereikt. Ten opzichte van 2014 is dit met 10% gedaald. Dit komt omdat in 2015 de 1e tranche van de lastenverschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord is verwerkt, waarbij de afvalstoffenheffing in 3 jaar wordt ondergebracht bij de OZB voor woningen.

In de onderstaande tabel geven wij de geraamde kosten en opbrengsten in hoofdlijnen weer.

Opbrengst Afvalstoffenheffing (belastingjaar 2015)

Bedragen x € 1.000,-

Raming stadsbegroting 2015-2018

4.814

Begrotingsbehandeling

0

Primitieve begroting 2015

4.814

Zomernota 2015

0

Nota slotwijziging 2015

0

Overige aanpassingen 2015

0

Dynamische begroting 2015

4.814

Minderopbrengst in Stadsrekening 2015

-112

Opbrengst Afvalstoffenheffing in stadsrekening 2015 (belastingjaar 2015)

4.702


Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van regulering van parkeren. De gemeentelijke parkeerinkomsten bestaan uit Parkeerbelastingopbrengsten en Privaatrechtelijke opbrengsten. Privaatrechtelijke opbrengsten zijn vooral de opbrengsten die gegenereerd worden op afgesloten parkeerterreinen en parkeergarages. Onze verordening Parkeerbelastingen maakt onderscheid tussen kort parkeren, parkeervergunningen en naheffingsaanslagen.

In 2015 hebben we de volgende actiepunten uit de Parkeernota uitgevoerd:

  • De bewoners parkeervergunning, de zakelijke parkeervergunning en de bezoekersregeling zijn gedigitaliseerd ;
  • Het uitgiftebeleid ten aanzien van de zakelijke parkeervergunning is aangepast (overeenkomstig de CROW-norm) en sluit daardoor beter aan op de bedrijfsvoering;
  • We hebben de procedure voor het verkrijgen van een gehandicaptenkaart vereenvoudigd;
  • We zijn gestart met onderzoeken met betrekking tot de inzet van een scanvoertuig ten behoeve van parkeerhandhaving;
  • de nieuwe P&R terreinen Noord en Nijmegen-West zijn in gebruik genomen;
  • de parkeerapparatuur in de Mariënburggarage is vervangen;
  • de bezoekersaantallen zijn 2015 met 2% verder gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt in rekening gebracht bij degene die bepaalde voorwerpen op, onder of boven de voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De grondslag is het aantal vierkante meters dat in gebruik is. Het aantal vierkante meters maal het tarief bepaalt de te innen belasting. De opbrengst precariobelasting is onder andere afhankelijk van het aantal evenementen dat plaats vindt. Ook wordt precario geheven over het gebruik van gemeentegrond door bijvoorbeeld aannemers bij bouwactiviteiten en het gebruik van terrassen op gemeentegrond.
In 2011 is een beleidswijziging toegepast voor niet culturele commerciële evenementen in de openbare ruimte. In overleg met een aantal organisatoren is besloten dat het aan hen verhuren van een terrein een betere optie is dan het heffen van precariobelasting. Het geeft partijen meer financiële zekerheid en meer flexibiliteit. In 2015 hebben we dit geraamd op €12.000 aan inkomsten. In 2015 was de verhuuropbrengst €62.000.
Een nieuwe aanbesteding van aanbieders voor het plaatsen van reclameborden heeft er toe geleid dat de opbrengsten hiervan niet meer als precario-opbrengsten (publiekrechtelijk) binnen komen, maar via een privaatrechtelijke weg. Hierdoor zijn de precario-opbrengsten met € 50.000,- afgenomen.

Hondenbelasting

Hondenbelasting is een algemene belasting voor het houden van 1 of meer honden. Er hoeft dus geen relatie te bestaan tussen de kosten van bijvoorbeeld uitlaatplaatsen of perceptiekosten en de opbrengst. De grondslag is het aantal honden dat een houder heeft. Bij het vaststellen van de hondenbelasting wordt een progressief tarief gehanteerd.

Marktgelden

De marktgeldverordening is gekoppeld aan de Marktverordening, waarin is opgenomen welke terreinen zijn aangewezen voor het houden van markten. De Marktgeldverordening regelt dat de gebruiker van die terreinen een recht verschuldigd is gedurende de uren dat er markt is.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting kan worden geheven indien er binnen de gemeente verblijf gehouden wordt door personen die niet als inwoner In de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn ingeschreven.

Overige leges en rechten

Uitgangspunt in onze gemeente is dat de leges, rechten en tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dit wil zeggen dat de op de belastingplichtige te verhalen kosten in de tarieven dienen te worden opgenomen. Hiertoe wordt de gemeentelijke richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven gehanteerd. Onze tarieven worden planmatig aan de hand van deze richtlijn getoetst. De kostendekkendheid van gemeentelijke leges is dynamisch. Veranderingen in de gemeentelijke organisatie en/of processen dan wel aanpassing van de legestarieven hebben gevolgen voor de kostendekkendheid. Op dit moment voldoen wij met de huidige kostendekkendheid aan de opbrengstennorm van artikel 229b van de Gemeentewet.

Nijmegen kent een vijftal verordeningen waarbij de regel geldt dat de geraamde baten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Dit zijn de verordeningen rioolheffing, marktgelden, leges, scheepvaartrechten en de reinigingsheffing.