Stadsrekening 2015
PCPortal

Economie en Werk

Indicatoren

 Realisatie 2014Doelstelling 2015Realisatie 2015
-1.1 Prognose ontwikkeling Werkgelegenheid (aantal banen)96.310¹97.49798060
-1.2 Waardering ondernemersklimaat6,56,86,5
-1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving6,97,26,9
-1.4 Leegstand kantoren15,6%↓13,8%11,4%
-1.5 Prognose aantal banen binnen de clusters Health, EMT en Semiconductors31.548²31.53031760
-1.6 Aantal hotelovernachtingen153.227³150.000pm
-1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum10,6%pm%8,8%
-2.1 Werkloosheid12%13%12%
-2.2 Aantal kandidaten (uit bijstand) naar werk756600⁴742
-2.3 Aantal kandidaten aan het werk met loonkostensubsidienvtpm68

¹ was prognosecijfer, het definitieve cijfer voor 2014 is 97.260
²was prognosecijfer, het definitieve cijfer voor 2014 is 31.890
³was voorlopig cijfer, het definitieve aantal hotelovernachtingen komt in 2014 op 161.510
4 600 is als doelstelling opgenomen in de begroting 2015. Omwille van de vergelijkbaarheid van begroting en jaarrekening is hier nog eens de doelstelling van 600 vermeld. De actuele doelstelling is echter 750.

Toelichting
Bij indicator 1.2 de waardering voor het ondernemersklimaat en indicator 1.3 de waardering voor de directe bedrijfsomgeving  hebben we onze doelstelling voor 2015 niet helemaal gehaald. Hierbij  merken we op dat de waardering voor het vestigingsklimaat niet alleen vanuit dit programma beïnvloed wordt, maar ook beïnvloed wordt vanuit andere programma’s (bijvoorbeeld bereikbaarheid en waardering openbare ruimte). Ook macro-economische ontwikkelingen hebben invloed op de waarderingscijfers.
De meting voor de monitor vestigingsklimaat heeft in 2014 plaatsgevonden. De waardering valt met een 6,5 ietsje lager uit ten opzichte van 2012 (6,6). Vergeleken met de 6,2 van een groep andere gemeenten blijft dit een behoorlijke score. De beoordeling voor de bedrijfsomgeving is met een gemiddelde van 6,9 ruim voldoende.  Reden voor het lager uitvallen van de waarderingscijfers in 2014  is de invloed van de economische crisis. De volgende meting vindt in 2016 plaats.
Indicator 1.4 de leegstand kantoren is afgenomen van 15,6 % in 2014 naar 11,4 % in 2015 (peildatum 1 januari 2016). Landelijk is de leegstand kantoren nog 17 %. Nijmegen steekt hierbij gunstig af. Zowel de frictieleegstand, de structurele leegstand (1-3 jaar leeg), als de langdurige leegstand is afgenomen.

1 Indicatoren economische structuur en vestigingsklimaat

  • Indicator 1.1 prognose ontwikkeling werkgelegenheid is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête(PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.2 de algemene  waardering  voor het ondernemersklimaat. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.3 de waardering voor de directe bedrijfsomgeving. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.4  het  aantal m2's kantoren dat leegstaat en onmiddellijk beschikbaar  is voor derden, uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2's kantoren. Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar.
  • Indicator 1.5 Prognose van het  aantal banen binnen de clusters Energie en Milieu Technologie, Health en Semiconductors is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers  jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.6 Het aantal hotelovernachtingen. De cijfers komen in  april beschikbaar.
  • Indicator 1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum. Dit is de zuivere leegstand binnen het kernwinkelgebied : uitsluitend het aantal m2’s detailhandel dat leegstaat uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2’s detailhandel in het kernwinkelgebied. Bron: Locatus.

2 Indicatoren Werk

  • Indicator 2.1 Werkloosheid  drukt het aantal WW en WWB-uitkeringen uit in een percentage van de Nijmeegse beroepsbevolking
  • Indicator 2.2 Aantal kandidaten (uit de bijstand) naar werk
  • Indicator 2.3 Het aantal kandidaten aan het werk met de bovenwettelijke loonkostensubsidie (meerwerk Nijmegen)