Stadsrekening 2015
PCPortal

Bestuur en Middelen

Wat heeft het gekost?

Rekening 2015

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 388,8

€ 32,5

€ 67,1

€ 1,8

€ 0,1

€ 1,3

€ 0,0

€ 3,4

€ 0,0

€ 2,4

Totaal

€ 456,0

€ 55,3

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

minder / meer
uitgegeven

-357,4

-356,3

€ 1,1

-67,7

-65,3

€ 2,4

3,3

3,4

€ 0,0

2,4

2,4

€ 0,0

Totaal

-404,2

-400,7

€ 3,5

Binnen het programma Bestuur & Middelen hebben we per saldo € 401 miljoen aan opbrengsten.
Ten opzichte van de begroting is er per saldo €  3,6 miljoen minder binnengekomen op dit programma. Dit nadeel is het saldo van een voordeel vanuit het gemeentefonds, een tekort op de dekking van overhead en belastingen.

 Op dit programma worden uiteenlopende producten verantwoord. De grootste zijn de producten algemene baten & lasten en belastingen. Hieronder vallen het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen waarover de Raad beslist hoe ze worden ingezet. Ook worden op dit programma posten opgenomen die we niet hebben toegewezen aan programma's en afdelingen; deze posten noemen we ook wel stelposten.

Algemene lasten en baten € 1,1 miljoen nadelig

(bedrag x miljoen)

Nadelig

Voordelig

Gemeentefonds

1,7

Rekeningresultaat

1,8

Overhead Organisatie

1,1

Financieringslasten

0,4

Belastingdossiers

0,6

Pensioenen Wethouders

0,9

Totaal

3,8

2,7

Resultaat

1,1

Toelichting:
De uitkering gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) is € 1,7 miljoen hoger dan geraamd
Bij de decembercirculaire van het gemeentefonds zijn een aantal maatstaven, die een groot effect hebben op de hoogte van de algemene uitkering,  bijgesteld. Voor 2015 wordt de uitkering daarmee vastgesteld op € 3,2 miljoen.Het uitkeringsjaar 2013 is definitief vastgesteld en voor 2014 hebben wij de hoogte van de verwachte uitkering neerwaarts bijgesteld, totaal € 1,0 miljoen.
Verder is in de decembercirculaire 2015 € 0,6 miljoen toegekend voor de herstructurering van de WSW-sector. In het kader van deze regeling heeft Breed een plan met begroting ingediend om de herstructurering uit te voeren.
Het bedrag is in december ontvangen en derhalve zijn de bijbehorende lasten ook in 2015 verantwoord

Bij de begroting is op grond van ervaring, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat van € 1,8 miljoen. Dit jaar is deze verwachting niet uitgekomen.

Bij het opstellen van de Stadsrekening 2014 is geconstateerd dat de inzet van eigen personeel op rendabele projecten meer dan verwacht is afgenomen. Door de in de begroting 2015 vastgelegde systematiek van kostentoerekening is daardoor een deel van de dekking voor de kosten van centrale overhead weggevallen. In de nota Slotwijzigingen 2015 hebben we aangekondigd dat dit in 2015 mogelijk zou kunnen leiden tot een dekkingstekort in 2015. Bij het opmaken van de Stadsrekening 2015 blijkt dit een nadeel te geven van € 1,1 miljoen. De systematiek voor 2016 en volgende jaren passen we aan. We verwachten dan ook dat een dergelijk dekkingstekort zich de komende jaren niet meer voor zal doen. Bij de aanpassing wordt meteen rekening gehouden met de ontwikkelingen op fiscaal gebied (invoering Vennootschapsbelasting) en de verslaggevingsregels (nieuw programma Overhead), zodat we met de nieuwe systematiek meteen ook aansluiting hebben hierop.

Wij hebben lagere € 0,4 miljoen lagere financieringslasten, de lage marktrente met name op kortlopende leningen heeft zich voortgezet in 2015.

Een aantal onderhanden belastingdossier van 2005-2011 hebben in 2015 geleid tot een financiële afwikkeling. Dit heeft geleid tot een teruggave van totaal € 0,6 miljoen.

De pensioenverplichtingen van de (oud)wethouders zijn als gevolg van de lage rentestand bijgesteld met € 0,9 miljoen.

Belastingen € 2,4 miljoen nadelig
Het nadeel van € 2,4 miljoen nadelig wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten OZB niet woningen. In de zomernota en slotwijziging hebben we al melding gemaakt van mogelijke risico's met betrekking tot een aantal objecten van aanzienlijk belang. Dit is in de laatste maanden van 2015 in een stroomversnelling gekomen waardoor we in 2015 een aantal langslepende bezwaar en beroepszaken ten aanzien van deze objecten afgerond hebben. Hierover hebben we uw Raad apart geïnformeerd (Raadsbrief 15.0012267). Daarnaast is er een fiscaal compromis gesloten met een ander object van aanzienlijk belang. Een fiscaal compromis is een middel om in goed overleg voor een langere periode afspraken te maken over onder andere de waarde van een object of objecten. Dit doen we om meer zekerheid te creëren over de OZB-inkomsten, er zal immers geen gerechtelijke procedure worden gestart.