Stadsrekening 2015
PCPortal

Duurzaamheid

Wat heeft het gekost?

Rekening 2015

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,6

€ 2,9

Totaal

€ 2,8

€ 11,6

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

minder / meer
uitgegeven

2,2

2,3

€ 0,0

Totaal

8,7

8,8

€ 0,1

Aan het programma Duurzaamheid geven we per saldo € 8,75 miljoen uit. Het grootste deel  gaat naar het product Groen, natuur en woonomgeving (32%). Ten opzichte van de begroting is er € 0,1 miljoen meer uitgegeven. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 1%.
De afwijkingen per product zijn marginaal.

Relatie met Slotwijziging

Bij de Slotwijziging hebben we In het kader van de subsidieverstrekking Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (PEM) een positieve winstwaarschuwing van circa € 0,2 mln. afgegeven.
De PEM subsidie is per 1 januari 2016 beëindigd. Vanaf 2016 zijn er een tweetal duurzaamheidsleningen voor in de plaats gekomen (raadsbesluit 162/2015). Te weten een duurzaamheidslening voor particulieren en een duurzaamheidslening voor non-profitorganisaties.
Het intrekken van de PEM subsidie heeft er toe geleid dat er in de laatste maanden van 2015 nog een groot aantal subsidie verzoeken zijn ingediend. Het positieve resultaat heeft zich derhalve niet voorgedaan.