Stadsrekening 2015
PCPortal

Economie en Werk

Wat heeft het gekost?

Rekening 2015

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 2,9

€ 5,7

€ 6,5

€ 52,1

Totaal

€ 9,4

€ 57,8

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

minder / meer
uitgegeven

2,9

2,8

€ 0,0

45,6

45,5

€ 0,0

Totaal

48,4

48,4

€ 0,0

Aan het programma Economie & Werk geven we per saldo ruim € 48,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het product Werk (95%). Er is over 2015 geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. Deze zijn derhalve niet nader toegelicht.

Werk
In 2015 laat  het product Werk een positief saldo zien van zo'n € 0,015 miljoen op een gesaldeerd begrotingstotaal van € 46 miljoen. Binnen het product Werk vond in 2015 de opdrachtverstrekking plaats aan met name het Werkbedrijf voor de re-integratie activiteiten in het kader van het Participatiebudget (voor
€ 11,3 miljoen) en aan Breed voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (voor € 28,9 miljoen) . Daarnaast kocht de gemeente Nijmegen in het kader van de Meerwerk opdracht voor € 2,8 miljoen aan diensten/producten in bij het Werkbedrijf.  De verantwoording c.q. afrekening van de DVO met het Werkbedrijf en Breed zal plaatsvinden in de Jaarrekening 2015 van beide Verbonden Partijen.

Economie
Het product Economie heeft in 2015 per saldo circa € 3 miljoen gekost. Hiervan hebben we in 2015 ongeveer € 1,8 miljoen (62%) besteed aan het stimuleren van bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid door het verbeteren van de niet-fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen. Dit doen we onder meer via het Economisch Offensief Binnenstad, de Economische Innovatie Agenda en het Ondernemersfonds. Een bedrag van € 1,1 miljoen (38%) is besteed aan de fysieke bedrijfsomgeving, waaronder de havens, kaden en bedrijventerreinen. Dit bepaalt een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat.